• Студентски център COLONEL. Изготвяне на дипломни работи, магистърски тези, дисертации, реферати

УВОД НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Уводът е най-важната част от дипломната работа. Той трябва да бъде написан изключително прецизно. В синтезиран вид се представя цялото съдържание на изложението. Обикновено уводът е единственият елемент от темата, който комисията по защита на дипломната работа чете.

Той не бива да бъде повече от няколко страници. Всяка дума в него трябва да бъде много точно премерена, защото в увода трябва съвсем накратко да се направи обобщаващ обзор по проблемите, които са засегнати в дипломната работа.

Уводът се пише едва след като се приключи с изготвянето на научния труд. Той започва с кратко описание на средата, текущите проблеми в научната област и решенията кото студентът предлага. В него се представят следните много важни моменти, а именно:

  • да е актуална темата
  • целта на дипломната работа
  • задачите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне съответната цел
  • методите, които ще е използват
  • представя се накратко съдържанието на всяка една от главите от изложението.

Всичко написано в увода трябва да обоснове необходимостта от написването на дипломната работа.написване на дипломна работа за отличен

Търсите някой да напише дипломната работа вместо вас?