• Студентски център COLONEL. Изготвяне на дипломни работи, магистърски тези, дисертации, реферати

КАК СЕ ПИШЕ ДИПЛОМНА РАБОТАДипломната работа е сериозен научен труд, който разкрива получените от студента познания по време на неговото обучение. Тя е финалният етап на образователната степен бакалавър. Има редица особености. Използва се специализирана терминология, цитират се научни литературни източници, прилага се специфичен език. Така например студентът не пише дипломната работа от свое име, а се използват неутрални форми като: според нас, счита се, че приема се и така нататък.

За да се напише една дипломна работа е необходимо да се анализира голям обем теоретична информация, както и резултати от практични изследвания на други учени. Всичко това се систематизира, обработва, анализира и пречупва през гледната точка на студента. Намира място предимно в първа глава и частично във втора, като във втора глава вече трябва да личи и отношението на студента.

Така третата глава не съдържа повече теоретична информация, а е насочена към изразяване на личните виждания на студента, на неговия принос към решавания в дипломната работа проблем или на разработената от него практическа разработка, ако такава се изисква. Тоест в тази глава почти не се цитират литературни източници. Така след като се напишат първа, втора и трета глава се преминава към написване на заключението, след което се прави уводът. Това е така защото уводът съдържа в синтезиран вид цялата информация от дипломната работа и така членовете на комисията по защита могат в рамките на няколко минути, прочитайки две-три страници, да се запознаят с цялото съдържание на научната разработка. Затова уводът се пише последен, не само за да обхване всичко написано, но и да го представи по начин, който би показал знанията и уменията на студента и неговите научни достижения. След като увода е написан се преминава към съставяне на съдържанието, където всяка глава, точка подточка се посочва на съответната страница

Оформя се заглавната страница на дипломната работа, с което тя се счита за завършена. В някои университети се изисква съставяне на презентация на Power Point, чрез която студентът да представи работата си пред комисията.

написване на дипломна работа за отличен

Търсите някой да напише дипломната работа вместо вас?