• Студентски център COLONEL. Изготвяне на дипломни работи, магистърски тези, дисертации, реферати

СТРУКТУРА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Дипломната работа се състои от конкретни структурни елементи, които я превръщат в цялостна академична разработка. Това са основно увод, съдържание, три глави и заключение.

  • Заглавна страница
  • Съдържание
  • Увод
  • Изложение
  • Заключение
  • Използвана литература
  • Приложения


написване на дипломна работа за отличен

Търсите някой да напише дипломната работа вместо вас?


Заглавна страница

Заглавната страница на дипломната работа обикновено е със стандартен формат и се праи по шаблон. Най-отгоре се посочва университетът, в който се обучава студентът. На втория ред с по-малък шрифт се посочва Факултета, следват няколко празни реда и се изписва наименованието на научния труд с големи букви: например Дипломна работа по тема с по-малък шрифт се изписва името на темата удебелено. Възможно е изискването за оформлението на заглавната страница на научния дипломната работа да бъде различно според конкретните изисквания на отделния университет

Съдържание

Съдържанието на дипломната работа представя в обобщен вид всички основни елементи, техните наименования и страниците, на които могат да бъдат намерени.Наличието на съдържание е изключително важно, тъй като само от неговия преглед може да се разбере същинската идея на дипломната работа, научната област в която е разработена, теоретичните познания на студента, както и неговият принос. Освен това то предоставя възможност за лесно ориентиране в написания материал. Съдържанието на дипломната работа се прави последно, след като е приключило изцяло оформлението на научния Труд. Обикновено това става автоматично и се предоставя като опция от текстовия редактор, който студентът използва за написването на дипломната работа.

Увод

Това е най-важната част от дипломнатата работа. Въпреки че се чете първи, уводът се пише последен. Най-често именно него четът членовете на комисията и правят изводи за цялостното представяне.

Изложение

Изложението представлява същинската част на дипломната работа. Обикновено се състои от три глави. Глава първа е предимно теоретична и в нея се прави обзор на наличната литература по изследвания проблем. Открояват се нерешените задачи в научната област и се посочва проблема, който си поставя студента. Изключително важно за първа глава е да бъдат правилно подбрани материалите, които да бъдат включени. Могат да се използват източници както от стари години, така и съвременни, като последните трябва да преобладават. Добре е да бъдат обхванати всички аспекти на разглеждания проблем и ако той е твърде обширен да се посочи защо някои от тях няма да бъдат включени. Така това нямя да бъде отчетено като пропуск за студента.

Глава втора е по-конкретна и разяснява в детайли някои от моментите, разгледани в глава първа. Глава трета е практична и в нея се посочва личното мнение на студента, неговото предложение за решение на проблема, ако се изисква практическа разработка то тя се описва именно в тази глава.

Заключение на дипломната работа

Заключението е един от най-важните елементи на дипломната работа. То съдържа обобщаваща информация за това, какви проблеми са разгледани в изложението и какви решения са предложени от студента в изследваната научна област.

Съществена част на заключението е представянето на гледната точка на студента относно приложението на предложените от него решения и тяхното потенциално развитие и практическо приложение в реалния живот. Това показва, че студентът не само притежава перфектните теоретични познания, но и достатъчно качества и умения, за да ги анализира и недри в практиката.Прочетете повече за заключението на дипломната работа.

Използвана литература

Приложения

Понякога се налага части от дипломната работа да бъдат описани и приложени отделно от нея в раздел Приложение. Така например могат да бъдат приложени част от код на програма, таблици специализирани данни и други