• Студентски център COLONEL. Изготвяне на дипломни работи, магистърски тези, дисертации, реферати

ИНДИВИДУАЛНА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА ОТЛИЧЕН

Кои са основните критерии за отлично написана дипломна работа.
Как да се предтавите по най-добрия възможен начин и да получите висока оценка.
Съвети и подходи от професионалисти.

 • Избор на подходяща тема.
 • Съвместна работа с научния ръководител.
 • План на дипломната работа.
 • Правилен подбор на материала.
 • Подбор и правилно цитиране на литературни източници
 • Личен принос на студента в изследваната научна област.
 • Оформление на дипломната работа.


написване на дипломна работа за отличен

Търсите някой да напише дипломната работа вместо вас?


Получих отличен на защитата. Много съм доволен. Х. В.Избор на подходяща тема

Темата на дипломната работа е много важна и следователно трябва да бъде правилно подбрана. Актуалността е от съществено значение, както и наличието на достатъчно информация, която да можете да обработите.

Заглавието на дипломната работа трябва да бъде конкретно и възможно най-кратко, като същевременно обхваща научния проблем, който ще се разглежда, а от друга страна да предоставя и достатъчно свобода за изложението. От него трябва да става ясно какви проблеми ще бъдат разгледани в научната разработка.

Темата на дипломната работа трябва:

 • да е актуална
 • да е интересна на студента
 • да бъде съобразена със специалността на обучението
 • да има достатъчно материали по нея, за да не се налага да се цитират твърде стари литературни източници
 • да е написана от студента - да е уникална
 • да не е твъде обширна за да може да се вмести в определения обем страници без да се пропускат съществени моменти от изследваната област
 • да предоставя възможност за практическо разработване на конкретна част ако такова е необходимо
 • да предоставя възможност на студента за личен принос в изследваната научна област, да изрази своя оценка и аналитични умения
 • възможността за събиране и обобщаване на експериментални данни е съществено предимство.Съвместна работа с научния ръководител

Съвместната работа с научния ръководител е важна. Той ще ви ръководи през целия процес на писане на дипломната работа и трябва всичко да съгласувате с него.

Научният ръководител може да Ви предложи списък с примерни теми за дипломни работи, от които да изберете или Вие предлагате тема и я съгласувате с преподавателя. Научният ръководител одобрява и плана на дипломната работа, наблюдава целия творчески процес, дава напътствия и препоръки за корекции.

ВАЖНО! Много често студентите забравят, че в процеса на писане на дипломната работа трябва да поддържат връзка с научния си ръководител. Това важи особено за тези студенти, които са поръчали някой да им напише дипломната работа и обикновено след като съгласуват плана се срещат с научния ръководител за да представят вече написаната разработка. Това не е добре, защото именно честия контакт с преподавателя е важна предпоставка, за да не бъде обвинен студента, че не е съставил сам своята разработка. Не правете тази грешка. Уважавайте труда на Вашия научен ръководител и съгласувайте всяка написана глава с него.
Написали сме повече от 10000 успешни разработки!
На много от нашите дипломанти е предложена докторантура.План на дипломната работа

След като сте определили темата на дипломната работа се преминава към разработване на план, който да следвате в процеса на изготвянето на темата. Добре съставения план е изключително важен, защото той ще бъде като фар, който ще Ви насочва по време на пътуването Ви към едно успешно дипломиране.

Обикновено дипломната работа се състои от три глави. Първата е предимно теоретична и обхваща описание на средата и наличната литература. Втората глава е малко по-конкретна и обикновено обхваща по-подробно разглеждане на темите и проблемните области, чието решаване ще се търси в трета. Трета глава е с практична или аналитична насоченост в зависимост от конкретните изисквания на университета.Ако от Вас се изисква да направите практична разработка, то в трета глава трябва да обосновете защо сте избрали съответните методи, защо ще разработвате точно това практично приложение и какво е неговото предимство. Ако третата глава ще бъде аналитична е необходимо да представите Вашия анализ по изследвания от Вас проблем и да направите съответните обобщения, изводи и препоръки. Наименованието на всяка глава трябва да отговаря точно на това което ще се съдържа в нея.
Правилен подбор на материала

Дипломната работа е най-голямата разработка, която студентът създава като краен етап от своето обучение. В нея се съдържа голям обем теоретична информация, която бива представяна, систематизирана, обобщавана и анализирана според гледната точка на студента и изследваната предметна област.

За да се напише една дипломна работа е необходимо да бъде преработена голяма част теоретична база. Подборът на материалите, които ще се използват е изключително важен. Следва да се подбират материали, които разкриват същността на проблема, не решени задачи или очертават бъдещи тенденции в развитието на областта. Студентът може да разгледа подобни дипломни работи на близки теми, за да се ориентира за насоката, по която да организира своята работа.

Ние можем да ви консултираме в подбора на материали, тъй като понякога огромното количество литература изключително много затруднява студентите да изберат правилните литературни източници и да не се лутат в повтаряща се информация.
Подбор и правилно цитиране на литературни източници

Използването на литературни източници за написването на дипломната работа е много важен момент.

При цитирането им има строги изисквания, които следва да се спазват. Общо взето има два начина, по които да се организира библиографската справка. Единият е по азбучен ред на Имената на авторите, а другият е по пореден номер на използване в изложението.

Студентът преценява сам кой от двата варианта да използва, като спазва съответния стандарт или научния ръководител определя това според изискванията на университета.

Прочетете повече за цитиране на източници в дипломна работа
Личен принос на студента в изследваната научна област

Във всяка дипломна работа трябва да се откроява ясно позицията на студента по изследвания въпрос. На базата на големия обем прочетена теоретична информация, студента прави своите изводи, анализи и препоръки, които изразяват неговата гледна точка и евентуален принос в развитието на областта.

Приносът се представя в увода и в заключението на научната разработка.
Оформление на дипломната работа

Дипломната работа се оформя по зададени от конкретния университет стандарти.